תקנון ותנאי שימוש לאתר "OCCEAN BREEZE SURF SHOP"
OCCEAN BREEZE SURF SHOPמודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת www.obsurf.co.il("האתר").
האתר הינו חנות סחר לרכישה מקוונת של מוצרי גלישה ייחודייםכגון ציוד גלישהגלשנים,בגדי יםביגוד גלישהסקייטבורד ועוד ("המוצרים").כמו כן,ניתן למצוא באתר מידע אודות המוצרים הייחודיים המוצעים לרכישהומגוון רחב של מאמרים ותכנים בענף הגלישה.
 
 1. כללי:
  1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידהשכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים  
       על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון
   כמו כןהאתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנוןמעת לעתעל פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
       מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
  2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרימחשבי טאבלט וכיו"ב).
       
   כמו כן הם חלים על השימוש באתרבין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  4. הגלישה באתר מותרת בכל גילהרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבדרכישה של קטין מתחת לגיל 18מחייבת אישור הורה
       או אפוטרופוס
   .
  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהולא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותןתקפותן  
       ואכיפתן של שאר הוראות התקנון
   .
 2. הגלישה באתר:
  1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמהוהוא פתוח לכל גולש.
  2. בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגוןשם פרטישם משפחהטלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה 
       
   (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך.  במקרה של  
       שינוי פרטים יש לעדכנם באתר
   .
  3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידעאולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
  4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימושאלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  5. השארת פרטים ו/או רכישה באתרבכפוף להסכמת הגולשכוללתבין היתרקבלת תוכן שיווקימידע ביחס למבצעיםעדכונים והנחות המוצעים  
      למשתמשים רשומים
   .
  6. האתר רשאי לקבועמעת לעתדרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
  7. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלטמבלי לגרוע מהאמור לעילרשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראלאו מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור
        
    או כדי לאפשרלהקל,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
   4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
   5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר:
  1. שמות המוצרים המוצעים לרכישה באתר יופיעו בדפי האתר.
  2. האתר אינו מחויבבכל דרך שהיאלקיים מגוון כלשהו של מוצרים.
  3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתרלהחליפם להמעיט מהםלהוסיף עליהםללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
  4. אופן הצגת המוצרים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 4. רכישת מוצר באתר:
  1. ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים באופן נוח,קל ומאובטח.
  2. התשלום בגין רכישת מוצר באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.על אף האמור לעילהאתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי  
      תשלומים אחרים לנרשמים
   והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
 1. מחירי המוצרים באתר:
  1. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכניהאתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתרללא קשר
       למועד ביצוע רכישה באתר
   וללא צורך בהודעה על כך.
  2. מעת לעתהאתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות שונותולשנותם או להפסיקם בכל עתהכל על-פי שיקול דעתו.
 2. מדיניות אספקה
  1. האתר ידאג לאספקת הזמנה של מוצרים שבוצעה באתר לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר.
  2. הזמנות של מוצרים שיבוצעו באתר יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:
   1. 2-6 ימי עסקיםבאמצעות שליח עד הבית בעלות דמי משלוח בהתאם לאמור באתר בעת הרכישה;
   2. בתיאום מראשאיסוף עצמי מכתובת האתרללא עלות דמי משלוח
״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישילהוציא ימי שבתון של כלל המשקערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.
  1. עלות ההזמנה אינה כוללת את עלות המשלוחעלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור באתר.
  2. אין סכום מינימום להזמנה באתרהאתר רשאי לקבוע סכום מינימום לאתר ולעדכן אותו בכל עת
  3. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאיהאתר יעדכן את המזמיןאם המזמין לא יהיה זמיןהאתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.
  4.  אם הלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח,בשעה שתואמה אתו מראשההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים
        על ידי הלקוח
   .
  5. האמור בסעיף 6.6 לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה
       
   האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכןכאמור לעילתהא של הלקוח.
  6. אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל ובכפוף לתנאים הבאים:
   1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
   2. חברת השליחויות של האתר מבצעת חלוקה באותו אזור;
   3. אם מדובר בארגוןמוסד או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתיםההזמנה תימסר
        לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום
    .
  7. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה,שיגרם כתוצאה של:
   1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
   2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות;
   3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו,מכל סיבה שהיא.
 1. מדיניות החזרותשינוי וביטול הזמנות:
  1. בקשה להחזרשינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  2. החזר,שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
  3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
  4. אם ההחזרהשינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14יום מקבלת ההזמנהבקשה להחזרשינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר
  5. החזרה,שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
  6. במקרה שהחזרשינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה)ואושרו על ידי האתריחולו ההוראות הבאות:
   1. הלקוח ישיב את המוצר לאתר (על חשבונוכאשר הוא סגור באריזתו המקורית;
   2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
   3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
   4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
   5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח(לפי הנמוך מבניהם). 
  7. החזרה או ביטול של גלשן שנעשה בו שימוש ונמרחה עליו שעווה יתאפשר בטווח זמן של עד 14ימים מיום קבלת הגלשןבניכוי של שליש מהמחיר ששולם.
  8. במקרה שהחזרשינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצרהאחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהלקוח תחול על האתר והאתר ידאג להחלפת המוצר.
  9. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתראם לאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקיןהלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את
       שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
  10. האמור בסעיף לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010וחוק הגנת הצרכןהתשמ"א-1981.
 2. אחריות האתר:
  1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצרים הנמכרים בוהאתר לא יהיה אחראי לשום נזק
       
   ישיר או עקיףאשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או
       שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו
   .
  2. המוצרים המופיעים באתר מיוצרים ו/או מיובאים על ידי צדדים שלישיים.לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות
       ולדרוש מהיצרן ו
   /או היבואן פיצוי בגין כל נזק,ישיר או עקיףאשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר.
  3. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתריש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר(לרבות גיל
       מינימלי לשימוש
   ,תחזוקת המוצר וכד') והאחריות הינה על הלקוח.
  4. מוצרים מסוימים באתר עשויים להכיל בדים אלרגנים(כגון בדי לטקס וכדומה), יש לקרוא בעיון את תווית המוצר טרם השימוש בובמקרים של תופעות
       אלרגיות בלתי רצויות
   ,יש לחדול משימוש במוצר ולפנות מיד לרופא.
  5. האתר לא יהיה אחראי עבור סקייטבורד שגלגליו נשחקו ו/או נפגמו בשל שימוש במוצר,ולא ניתן להחזיר סקייטבורד שנעשה בו שימוש ו/או גלגליו נשחקו ו/או
       נפגמו בשל השימוש במוצר
   .
  6. האחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצר.החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר
       הרכישה של אותו המוצר
   .
  7. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.ייתכנו הבדלים במראהבגווןבגודלוכיו"ב בין המוצרכפי שהוא מוצג באתרלבין המוצר שיסופק
       ללקוח
   טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
  8. המידע והתכנים המוצגים באתר הם אינפורמטיביים וכללייםומובאים ככלי ללימוד עצמי ולהעשרה בלבדוכל פעולה שתיעשה בעקבותיהם תיעשה
       באחריות הלקוח בלבד
   .
  9. מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר,שמקורם בשותפיה העסקיים של האתר שמוצריהם מופיעים באתר (ככל ויופיעווכל תוכן ביחס למוצרים
       נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור
   ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זהואין האתר ערב למידת הדיוק של
        מידע זה
   .
  10. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד,עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות
         על כל תוכן
   מידענתוןמצגתמונה, וידאואודיופרסומתמוצרשירות וכוהמופעים באתרכל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו
          הבלעדית של הגולש באתר
   .
  11. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
  12. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהיריםולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמותיאורו
         והתאמתו
   כמתואר באתר.
  13. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.לא תהיה לגולש כל טענהתביעה או דרישה כלפי האתר
         בגין תכונות של התכנים
   יכולותיהםמגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
  14. האתר בכללותולרבות כל המידע המופיע בומוצע לציבור כמות שהואויהיה מדויק ונכון ככל הניתןואולםיתכן והמידע אינו שלם או לחלופיןיתכן ונפלו
         טעויות טכניות או אחרות במידע
   .
  15. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולשכל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.
 3. הרשאה לדיוור,פרסומים ופרסומת:
  1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתרמאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקיעדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון:שם פרטישם משפחהוכן כתובת דואר אלקטרוני פעילהמסירת פרטים חלקיים או שגויים
       עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך
   במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתראולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
  6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימושאלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללתבין היתרקבלת תוכן שיווקימידע ביחס למבצעיםעדכונים והנחות המוצעים
       למשתמשים רשומים
   .
  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי)כאמורמהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) 
       
   התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
  9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצהשמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או
        באמצעות פנייה בדוא
   "ל לאתרכל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמוררשאי האתרבכפוף לחוק התקשורתלהעביר לנרשם דיוור ישיר
        כאמור
   .
  10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
  11. הדיוור בכללותו,לרבות כל המידע המופיע בומוצע כמות שהואויהיה מדויק ונכון ככל הניתןואולםיתכן והמידע אינו שלם או לחלופיןיתכן ונפלו
         טעויות טכניות או אחרות במידע
   .
  12. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר,לרבות בקשר למיקומן באתרמובהר כי בכל הנוגע למודעות
         פרסום המוצגות בחסות צד שלישי
   לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגותאמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 4. השימוש באתר:
  1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד(כולל רכישה עסקית של מוצרים). אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמשבכל דרך אחרת
       בתכנים מתוך האתר
   לרבות באתרי אינטרנט אחריםבפרסומים אלקטרונייםבפרסומי דפוס וכיו"בלכל מטרהבין מסחרית ובין שאינה מסחריתשאיננה
       לצורך שימוש אישי ופרטי
   למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחרלרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומהלשם חיפושסריקההעתקה או אחזור
       אוטומטי של תכנים מתוך האתר
   בכלל זהאין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקטאוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנהמכשיראביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם
       תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים
   .
  4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפייםתכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולהאו המנוגדים לחוקאו שפרסומם מנוגד לחוק או
       המעודדים פעילות המנוגדת לחוק
   .
  5. אין לקשר לתכנים מהאתר,שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק")ואיןלהציג,או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרתאלא אם הקישור העמוק יהיה
       לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא
   ("AS IS")כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתרבמסגרת זוחל איסור
       לקשר לתכנים מהאתר
   במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה:אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתראלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמשלדוגמהבשורת הכתובת (Status Bar"")בדפדפן של המשתמש.אין לשנות,לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענהדרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
  7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.האחריות המלאה
       והבלעדית לכל קישור
   ,הצגה או פרסום של התכניםהיא על מבצע הקישור בלבד.
  8. על הגולש לשפות את האתרעובדיומנהליושותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזקהפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להם -ובכלל זה שכ"ט
       עו
   "ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זהבנוסףישפה המשתמש את האתרעובדיומנהליו או מי מטעמו בגין כל טענהתביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם  
        על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר
   .
 5. שינויים באתרתקלות והפסקות שירות:
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעילהאתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרו/או המראה ו/או העיצוב של האתראת היקפם וזמינותם של השירותים באתר
     
   יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתוכמו כןהאתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכלבלא
       צורך להודיע על כך מראש
   .
  2. שינויים כאמור יבוצעובין השארבהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בהמטבעםשינויים מסוג זה
       עלולים להיות כרוכים בתקלות ו
   /או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"בלא תהיה לגולשים באתר כל טענהתביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים
       כאמור ו
   /או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעויינתנו כסדרם או בלא הפסקותיתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי
       האתר או מפני נזקים
   קלקוליםתקלות או כשלים -והכלבחומרהבתוכנהבקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.


 1. קניין רוחני:
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבדאו בבעלות צד שלישישהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה
       העסקיים של האתר
   .
  2. אין להעתיקלהפיץלהציג בפומבילבצע בפומבילהעביר לציבורלשנותלעבדליצור יצירות נגזרותלמכור או להשכיר כל חלק מן הנ"לבין ישירות ובין
       באמצעות או בשיתוף צד שלישי
   בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונייםמכאנייםאופטייםאמצעי צילום או הקלטהאו בכל אמצעי ודרך אחרתבלא
       קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים
   לפי העניין,ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל
       עיבוד
   עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמוריש להימנע מלהסירלמחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחנילדוגמה:סימון זכויות היוצרים , ©או  
       סימן מסחר 
   ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
  4. סימני המסחרצילומיםתמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבדגם בהם אין לעשות בהם  
       שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב
   .
 2. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל,אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
 3. מדיניות פרטיות:
  1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
  2. על מנת לספק שירות איכותי,אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלךובין היתרמידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב 
       
   ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   2. תפעולו התקין של האתר;
   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
  3. בעת השימוש באתר,האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי.לדוגמה:
   1. כתובת ה- IPשלך,פרוטוקול האינטרנט,ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
   2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
   3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש.קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתריישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור  
        בדפדפן האינטרנט ו
    /או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
   4. מידע שתזיןתשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
  4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות)עם צדדים שלישייםכולל עם שותפינו העסקיים
       ונותני שירותים
   .
  5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   1. לפתח ולתחזק את האתר;
   2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות.לאחר מכן,האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
   3. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק,אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל,טאבולה ואחרים;
   4. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה
        בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר
    .ככלל,וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי,מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל
        פרטים מזהים
    .
  6. במידה והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתראבל
       רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה
   .
  7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלךוהם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעילאו בטכנולוגיית
       איסוף אחרות
   .
  8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצדגורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב
       שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו
   .
 4. צרו קשר:
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך
       מטעם כלשהו
   נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדםפניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
               טלפון: 050-6962774
               דוא"ל: Info@oceanbreezesurfshop.com


כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיקלשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון:דצמבר2020
 
x

#{title}

#{text}

#{price}